Sản phẩm >> Tàu chở hàng khô 4.000DWT

Tàu chở hàng khô 4.000DWT - general cargp ship 4.000DWT
Hạ thủy tàu 4.000 tấn và đặt ky tàu 7.000 tấn
 
Hạ thủy tàu 4.000 tấn và đặt ky tàu 7.000 tấn
Các thông số cơ bản - Main particulars
- Chiều dài toàn bộ - Length overall              89.56m
- Chiều rộng lớn nhất - Breadth max            14.40m
- Chiều cao mạn - Depth                            7.30m
- Mớn nước thiết kế - Draugth                    6.00m
- Công suất máy- Engine power                 2330HP
- Tải trọng - Deadweight                          4.000DWT