Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, dự toán và giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước Bến cập ụ nổi 8.000T 03/05/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 03 tháng  5  năm 2024

THÔNG BÁO

“V/v cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, dự toán và giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước Bến cập ụ nổi 8.000T”

 

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước Bến cập ụ nổi 8.000T” chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của khu nước như sau:

+ Khu nước bến cập Ụ nổi 8.000T phía ngoài luồng quốc gia

- Chiều dài              : 160 m                                

                   - Chiều rộng                   : 50 m

       - Cao độ thiết kế: -6 (Hệ cao độ Hải đồ)

          + Khu nước bến cập Ụ nổi 8.000T phía trong bến cập

                   - Chiều dài            : 160 m

                   - Chiều rộng                   : 35m

       - Cao độ thiết kế: -2.5 (Hệ cao độ Hải đồ)

    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các hạng mục tương tự.          

  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 07/5/2024 đến hết ngày 9/5/2024.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 15/5/2024

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135