Tin tức >> Về việc quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường 22/05/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2024
THÔNG BÁO
“Về việc quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường”
        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.
        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty theo danh mục như sau:
TT Thông số Đơn vị Điểm lấy mẫu Số lượng 
I- Quan trắc và phân tích môi trường không khí
1- Xung quanh
1 Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) Mẫu 2 1
2 Bụi Mẫu 2 1
3 SO2 Mẫu 2 1
4 CO Mẫu 2 1
5 NO2 Mẫu 2 1
6 Benzen Mẫu 2 1
7 Toluen Mẫu 2 1
8 Hơi xăng Mẫu 2 1
9 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 2 1
2- Khu vực sản xuất
1 Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) Mẫu 12 1
2 Bụi Mẫu 2 1
3 SO2 Mẫu 2 1
4 CO Mẫu 2 1
5 NO2 Mẫu 2 1
6 Benzen Mẫu 2 1
7 Toluen Mẫu 2 1
8 Hơi xăng Mẫu 2 1
9 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 12 1
II- Quan  trắc tiếng ồn
1 Mức ồn tương đương trung bình LAeq Mẫu 14 1
III- Quan trắc ánh sáng
1 Cường độ ánh sáng khu vực làm việc Mẫu 4 1
IV- Quan trắc và phân tích  môi trường nước 
1- Môi trường nước mặt
a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Từ 1-8 sử dụng kết quả của Báo cáo đánh giá tác động môi trường)
1 pH Mẫu
2 COD Mẫu
3 BOD5 Mẫu
4 TSS Mẫu
5 Sắt (Fe) Mẫu
6 Kẽm (Zn) Mẫu
7 Tổng Dầu mỡ Mẫu
8 Coliform Mẫu
9 Asen (As) Mẫu 2 1
10 Thủy ngân (Hg) Mẫu 2 1
11 Cadimi (Cd) Mẫu 2 1
12 Chì (Pb) Mẫu 2 1
13 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 2 1
b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
1 pH Mẫu 2 1
2 COD Mẫu 2 1
3 BOD5 Mẫu 2 1
4 TSS Mẫu 2 1
5 Sắt (Fe) Mẫu 2 1
6 Kẽm (Zn) Mẫu 2 1
7 Tổng Dầu mỡ Mẫu 2 1
8 Coliform Mẫu 2 1
9 Tổng Nitơ Mẫu 2 1
10 Tổng Phôtpho Mẫu 2 1
11 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 2 1
2- Môi trường nước cấp
1 pH Mẫu 1 1
2 Độ cứng (tính theo CaCO3) Mẫu 1 1
3 TSS Mẫu 1 1
4 COD Mẫu 1 1
5 Sắt (Fe) Mẫu 1 1
6 Mangan (Mn) Mẫu 1 1
7 E.coli Mẫu 1 1
8 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 1 1
3- Môi trường nước thải
a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
1 pH Mẫu 2 1
2 BOD5 Mẫu 2 1
3 COD Mẫu 2 1
4 TSS Mẫu 2 1
5 Kẽm (Zn) Mẫu 2 1
6 Sắt (Fe) Mẫu 2 1
7 Tổng Dầu mỡ khoáng Mẫu 2 1
8 Coliform Mẫu 2 1
9 Màu Mẫu 2 1
10 Asen (As) Mẫu 2 1
11 Cadimi (Cd) Mẫu 2 1
12 Chì (Pb) Mẫu 2 1
13 Thủy ngân (Hg) Mẫu 2 1
14 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 2 1
b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
1 pH Mẫu 1 1
2 BOD5 Mẫu 1 1
3 COD Mẫu 1 1
4 TSS Mẫu 1 1
5 Kẽm (Zn) Mẫu 1 1
6 Sắt (Fe) Mẫu 1 1
7 Tổng Dầu mỡ khoáng Mẫu 1 1
8 Coliform Mẫu 1 1
9 Tổng Nitơ Mẫu 1 1
10 Tổng Phôtpho Mẫu 1 1
11 Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu Mẫu 1 1
- Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 27/5/2024
 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:
- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.
- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135
Trân trọng cảm ơn./.
 

Tin mới

Các tin khác